Rena Ramadan

Det är ju alltid roligt att dela med sig så här kommer några tankar jag haft på sistone i de frågeställningar jag möter i integrationsarbetet.

Ett arbete som har en fascinerande och djupt mänsklig sida som man måste förhålla sig till men samtidigt en mycket praktiskt och pragmatiskt sida där det är enkelt att skilja rätt från fel. Däremellan har vi en mellanmänsklig sociologisk dimension som även den lockar till eftertanke. Lägger man ett filter av filosofi ovan på det så blir det en ganska ungefärlig bild av de aspekter jag arbetar med. Nedan kommer ett kort exempel på de olika delarna av arbetet för att förtydliga sedan ska jag exemplifiera hur det kan appliceras på Ramadan.

Först det mänskliga. En ofrivillig flytt från en plats till en annan innebär för alla ett livsavbrott. För att förstå det kan man tänka sig att den framtid man ser framför sig försvinner. Personen förlorar sin plats, status och sin betydelse och har dessutom svårt att förstå och förhålla sig till den plats man kommit till. Det går inte att bortse från den förlust som många har gjort. Samtidigt måste vi hjälpa dem att återupprätta en bild av framtiden, något att sträva efter. Man kan säga att framtidstro är integrationens hårdvaluta.

Det finns även en pragmatisk sida där regler, logik och krav antingen blir något oöverkomligt eller ett tryggt ramverk som ger stabilitet när marken gungar. Regler, rutiner och tydliga krav som är rimliga kan ju vara stöttande. Samtidigt kan det vara jobbigt när man ställs inför orimliga krav. Här måste vi vara pragmatiska.

I den sociologiska dimensionen måste vi titta på vilka nätverk människan befinner sig och hur hen tolkar och förhåller sig till sin omgivning och till samhället. Information ska ges utifrån mottagaren förmåga att ta emot och förstå. Komplexa skillnader i samhällets uppbyggnad gör att förförståelse inför situationer brister och att beslut fattas enligt en logik vi har svårt förstå. I denna dimension återfinner vi också begrepp som förtroende och socialt kapital.

Ovanpå detta kan man lägga ett filosofiskt filter med en västerländsk idéföreställning baserad på individualitet och frihet, kodifierad i våra lagar. Det innebär exempelvis att begrepp som tolerans och religionsfrihet kan spåras tillbaka till dess filosofiska betydelse och ursprung.

Många har ju hört talas om att vi är mitt inne i fastemånaden Ramadan och att det ställer till det på olika sätt. Exempelvis om barn fastar på skoltid eller någon på annat sätt inte presterar som förväntat. Vilka aspekter kan man lägga i det?

Först lite fakta. Uppskattningsvis mer än 85 procent av de nyanlända tycker att religion är mycket viktigt i deras liv enligt world value surveys mätningar. Nära på 100 procent tror på Gud, motsvarande siffra i Sverige är att 40 procent tror på Gud. En ännu viktigare skillnad är att över 90 procent av nyanlända från mellanöstern kan förväntas tro på ett faktiskt helvete där är motsvarande siffra i Sverige är 14 procent.

Det innebär att individen kan tro att ett avsteg från Guds väg gör att man hamnar i helvetet. På ett mänskligt plan är relationen till Gud levande, viktigt och en del av livet och vardagen. När man möter det ogudaktiga samhället vi har måste man brottas med sig själv och motivera sin tro för andra. Kanske för första gången.

På ett sociologiskt plan är det så klart gigantiska skillnader om 90 procent är överens om att vi ska skapa ett samhälle där ett av målen är att undvika helvetet efter detta livet eller som i vårt samhälle där 85 procent överhuvudtaget inte tror på helvetet. I hemlandet har fastemånaden inneburit att alla kollektivt har anpassat sig under Ramadan. Dessutom gick solen upp senare och ner tidigare. Det innebär att det uppstår praktiska problem här. Man kommer i situationer där andra äter runt en. Där man förväntas göra som vanligt trots att man inte äter och dricker även om det är 30 grader utomhus mer mera. Här måste det till en pragmatik och förmåga att praktiskt jämka religiösa föreställningar mot omvärldens krav.

För mig har jag hittat lösningar genom att lägga på en filosofisk överbyggnad. Jag har grävt ner mig i begreppet tolerans som på något sätt är basen för integration och i det även hittat bakgrunden till sekulariseringen. I Sverige fullföljde vi det sista steget mot en sekulär stat genom att odramatiskt skilja kyrkan från staten 1 januari 2000 för att kodifiera ett folkligt faktum. I Frankrike blev staten sekulär som ett svar på det lidande man upplevde exempelvis under 30-åriga kriget. Samma krig som tillät Sverige att bli en stormakt. Det är en av förklarningen till att vi upplever Frankrike som tydligare och mer genomtänkt i dessa frågor.

Här kommer tre filosofiska aspekter:

• Strikt filosofiskt kräver tolerans ett ogillande och ett aktivt avstående från att kämpa emot eller stoppa det man ogillar.

• För att vi ska kunna upprätthålla religionsfriheten måste staten och det offentliga vara likgiltigt inför medborgarens religion.

• Religionsfriheten är en individuell rättighet snarare kopplad till en åsikts och tankefrihet än just religion.

Det innebär att när vi förhåller oss till Ramadan är det rimligt att förvänta oss en normal prestation. Men om individen presterar normalt och inte kräver några anpassningar är det inte okey att ha några synpunkter på om personen fastar eller inte. Det innebär också att krav som riktas mot verksamheter av en grupp inte har större vikt än om en individ framför dem eftersom religionsfriheten är en individuell rättighet. Snarare att gruppens krav gör att vi måste vara mer observanta. Gruppers krav har vi ett demokratiskt system för att hantera och balansera.

Slutligen innebär det också att det är i ogillandet som det finns möjlighet att visa tolerans.

Religionen som kulturens förkläde

Jag har sett människor från olika kulturer mötas. I många fall utvecklades vänskap. Jag noterade att i mötet individer eller familjer fanns det inga större problem som inte var väldig enkla och som byggde på rena missförstånd. Frågan jag ställde mig var. Om det fungerar så bra i det lilla formatet – varför fungerar inte integrationen om vi ser det från ett större perspektiv.

Jag ställde upp två teorier. Den första vara att vi helt enkelt har för få möten på individuell eller familjenivå. En teori som jag i högsta grad tror på. Jag kan nog se ett samband. Fler och djupare kontakter ger snabbare en förståelse för och anpassning till det svenska samhället.

Den andra teorin var att vi på en ackumulerad nivå får in mekaniker och krafter som inte finns i det mellanmänskliga mötet. Det är den teorin jag har utvecklat och kommer att utforska nedan. Notera att båda teorierna inte motsäger varandra eller att den ena utesluter den andra.

Sverige är extremt. Jag har matats med det på ett antal föreläsningar nu där man hissar fram Inglehart-Welzels kulturella karta. Extremt på både den rationella/sekulära skalan och vårt fokus på självförverkligande. Jag har varit på föreläsning med med Per Brinkemo och fått insikt i hur stor skillnad det är mellan samhällsbygget i ett land där man kämpar för överlevnad och ett där man kämpar får att få gillare. Jag förstår att den stora klämskon ligger i individens och familjens frigörelse från kollektivet.

Därför vill jag utforska de olika dimensionerna på ett traditionellt samhälle där blodsbandet är viktigast. Med den utgångspunkten blir kulturen och religionen verktyg för att säkerställa blodsbandet. Kulturen är ofta lite diffust om man går förbi de synliga tecknen. Det märker vi inte minst när vi ser på den diskussion som uppstått om vad som är svensk kultur, kultur är dessutom ofta regionalt och sällan nedskrivet i en regelbok. Den tillämpas kollektivt och kan till viss del anpassas så att den går att tillämpa i ett modernt samhälle.

Religionen däremot är nedskriven. Den styrs genom en auktoritet i form av tolkningar av heliga böcker. Det innebär att jag skulle vilja se det som två dimensioner på ett kontrollsystem i syfte att säkerställa blodsbandet. Ett med implicita regler och ett med explicita regler. Medan kulturen och kollektivet säkerställer att individen håller sig inom ramarna blir religionen den mekanik som får individen att avsäga sig ansvar för att reflektera och därmed fatta självständiga beslut.

Denna ganska tydliga skillnad mellan en kontrolldimension och en ansvarsdimension glider samman eftersom religionen felaktigt användes för att motivera det som är kulturella företeelse. Jag har flera gånger i sett hur det snabbt blir en diskussion om vad som den korrekta tolkningen av den religiösa texten. Troende upplever sig med rätta kränkta, eftersom någon använder deras religion för att rättfärdiga oacceptabla beteende. Men varför vänder de ilskan mot den som vill komma tillrätta med och diskutera beteendet istället för att vända ilskan mot den som missbrukar deras religion?

Man går i försvar av religionen och vi landar i en polariserande pseudodiskussion istället för att komma framåt i en gemensam diskussion baserad kring mänskliga rättigheter.

Oftast vill man att vi ska öka kunskapen om deras religion, de vill gärna visa hur saker är förenliga med eller bryter mot religionen. Påstående som att demokrati visst är förenligt med religionen eller att religionen är för eller emot saker landar helt fel i den sekulära staten. Det skapar istället en oro hos den sekulära medborgaren.

Här blir religionsfriheten ett tveeggat svärd. Det blir ju ytterst lockande att stoppa in kulturella företeelse inom religionen och därmed hävda att utövandet av en tradition ska omfattas av religionsfriheten. Samtidigt bygger den sekulära individuella staten på att individensrättigheter trumfar kollektivets vilja. Vi vill ha ett ovillkorat erkännande av demokratiska och individuella fri- och rättigheter.

Lösningen ligger i att religionen åter förpassas till den privata sfären. Att argument kring rättigheter baserat på religiösa ställningstagande och tolkningar konsekvent underkänns. Det kommer att minska vinsten med att förpacka kulturellt tvång och kontroll inom ramen för religionen.

Om integration hade en coach

coach-clipart-football-coach-clip-art-11045Om svensk integration haft en tränare skulle han nog funderat både en och två gånger.

Coachningsmetoder var i ropet för några år sedan och man kan väl nästan säga att metoden har blivit norm i många sammanhang. När man ska belysa något eller funderar är det bra att stoppa in det i tankemodeller. Gärna flera olika för att få en analys från olika perspektiv. Att tillämpa en vanligt förkommande coachningsmodell som NÖHRA på integration är helt enkelt ett av många perspektiv man kan inta.

Modellen tillämpas genom att man tar utgångspunkt i önskat läget (Ö). Inom idrotten är det oftast ganska enkelt. Man vill vinna eller prestera. Resultatet mäts i tabeller, mål eller tider och jämförs mot andra som utövar samma sport med samma regelverk.

Hur fastställer vi ett önskat läge för integration? Det är en diskussion som vi tyvärr ser för lite av. Det önskade läget bör ju dessutom kunna översättas till en känsla eller målbild för att skapa motivation. Jag har inte svaret. Men om man utvecklar de andra delarna i coachningsmodellen utan att ha fastställt sitt önskade läge blir det sannolikt mer fel än rätt. De andra aspekterna är Nuläge, Hinder, Resurser och Aktiviteter.

Därför är vikten av att fastställa, diskutera och analysera det önskade läget är mer än en metadiskussion som man kan unna sig när man vill vara filosofisk. Här finns inga tabeller eller någon regelbok som berättar hur spelet ska spelas. Mina tankar om det önskade läget kretsar kring mänskliga rättigheter, att man känner sig inkluderad och delaktig i samhället och behövd. Hur översätter man det till en regelbok som vi kan spela efter.

Hur skapar vi ett tillräckligt tydligt önskat läge för att kunna ställa det i relation till vårt nuläge, identifiera hinder, tilldela resurser och genomföra aktiviteter?

Har du några idéer eller en komplett lösning kontakta mig gärna. Lämna också gärna en kommentar nedan.

Integration att ge, ta och ibland bara låta det vara

fonder-kvinnorVarför är det så svårt att få till en fungerande integration? Jag menar att det finns det en ganska enkel förklaring som bygger på helt vanliga mänskliga förhållningssätt till förändring. Hur en förändring tas emot och accepteras beror på ett antal faktorer; är den påtvingad eller självvald, finns det en tydlig plan och ett syfte, är kostnaden hög eller låg, leder förändringen till någon uppenbar och påtaglig fördel. Både den som kommer till Sverige och gemene man i Sverige skulle sannolikt kryssa nej till en påtvingad förändring där det upplevs att det saknas plan och att prislappen är hög. Någon påtaglig fördel mot hur det var i utgångsläget tror jag inte heller att de flesta ser, framförallt om vi tittar på syrierna där de flesta för några år sedan hade ett välordnat liv och ett samhälle de kände sig trygga med.

Om vi slutar påtvinga människor åsikter och skambelägga dem som bara ger uttryck för ett helt naturligt motstånd mot en förändring, kanske vi istället kan möta dem i deras tvekan. Genom att vara transparenta och försöka visa en tydlig färdväg framåt går det kanske att återfå det förtroende som all förändring kräver.

Jag har personligen många saker jag funderar över och förändringar som för mig spontant känns som försämringar – om jag inte själv eller tillsammans med någon annan reflekterar över dessa kommer de att blockera mig. Någon måste förklara och visa mig hur produkten ska användas och vilken nytta jag har av den. Annars kommer jag att låta den stå kvar på hyllan.

En hel del av dessa förändringar är vad jag vill kalla hygienfaktorer. Ganska snabbt kommer jag att vänja mig vid främmande musik i parken och folk som använder telefonen i högtalarläge. I de fallen ligger problemen hos mig – tiden tar hand om det.

Några av dessa förändringar går djupare och handlar om hur vi umgås och förhåller oss till varandra. Här kommer det in saker som kläder där man inte ser den man pratar med eller när någon inte respekterar tider. I dessa fall krävs en ömsesidig anpassning. Det går inte att leva på ett sätt som omöjliggör kommunikation med omgivningen. Ingen människa är en ö. Att inte komma i tid är inte brist på respekt för tider, det är brist för respekt för den man ska möta. Med medveten kommunikation och ärlig dialog kring olikheter kommer vi att hitta en väg framåt.

Ett fåtal av de förändringar jag upplever går på djupet. Det handlar om synen på individen och vilket ansvar man tar för sin del av samhällskontraktet. Här finns inget större utrymme för förhandling. Om det inte finns en tydlig konsensus kring varje individs rätt att forma sitt eget liv, att välja partner och livsstil vill jag inte vara med. Om det inte finns en förståelse för att vi alla tillsammans måste bidra till det kollektiva hoppar jag av. Då blir det ingen integration.

Genom att bli medveten om att vissa problem ligger hos mig, några hos oss tillsammans och några hos den andre är det enklare att agera konstruktivt.

Nästa svårighet är att när jag har identifierat en förändring som går emot det jag kan acceptera, måste den också hanteras. Men egentligen kan jag inte göra mycket förutom att öka min förståelse för den andra parten i syfte att öppna upp en dialog. Problemet är att det snabbt blir låsningar eftersom jag egentligen inte vill diskutera fram en gemensam ny lösning ; jag vill att motparten ska acceptera min lösning.

Så vad är en hygienfaktor som jag måste leva med? Var ska vi jämka fram ett nytt Sverige och var måste vi hålla fast vid de värden som revolutionerna gett oss; den vetenskapliga, den franska och slutligen den sexuella? Detta brottas jag med.

Blod är tjockare än vatten

hederskulturI år är det 15 år sedan föreningen Glöm aldrig Pela-föreningen bildades. Numera mer känd under namnet GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Morden på Pela och Fadime blev ett uppvaknande för Sverige. Trots idoga försök att på olika sätt motverka hedersrelaterat våld finns det få framgångsrika projekt och på några svenska flygplatser finns det numera nödnummer för flickor som misstänker att de är på väg utomlands för att giftas bort.
Många problem kan man strukturera upp och hitta framkomliga lösningar på genom att läsa på och sätta sig in i de bakomliggande orsakerna. Därför var det med stort intresse som jag åkte till en konferensdag på Länsstyrelsen som skulle belysa ämnet heder lite närmare. De senaste åren har kunskapen om hederskultur och hedersrelaterad våld ökat väsentligt och Länsstyrelsen i Östergötland har byggt upp kompetens. De fick redan 2003 regeringens uppdrag att driva frågan.
Journalisten Per Brinkemo som har stor erfarenhet av att arbeta med somalier berättade om varför den skam som kommer med förlorad heder är helt avgörande i stora delar av världen. Men han började med att påminna oss om att Sverige är osannolikt. Att bygga ett samhälle med stor social tillit som inte bygger på släktskap är avvikande i ett globalt perspektiv. I princip hela Afrika, Mellanöstern och delar av Asien och Europa är strukturerat kring klanen.
När staten är svag eller saknar legitimitet är det klanen som bistår med trygghet, rättvisa och samhörighet. För den som kommer hit kommer man in i ett tillstånd där man är klämd mellan klan och stat. En klan är ett gigantiskt nätverk. Ibland kan några rabbla sin anfäder på faderns sida mer än 25 led bakåt. Det motsvarar tiden för Drottning Kristina. För att hålla ihop ett sådant stort och utspritt nätverk krävs det starka verktyg som kultur, religion, strategiska äktenskap och ett stark repressivt system som gör det svårt att avvika från de klanens normer.
Det finns i klanen en stark kollektivism som kommer på kollisionskurs med välfärdsstatens individualism. Vi arbetar för att frigöra våra barn så att de kan fatta självständiga beslut. Det är inget önskvärt i klansamhället. Det är alltså varken kultur eller religion som är de bakomliggande orsakerna till hedersförtryck. Istället är kultur och religion verktyg för att upprätthålla en samhällsstruktur genom historien varit vårt primära sätt att organisera oss och samarbeta.
Jag kommer ihåg att när jag var liten var ordspråket blod är tjockare än vatten relativt accepterat. Inom släkten hjälptes man åt, man visste också lite om vem man var släkt om på längre håll och genom skvaller och rykten höll man lite koll på vem som gjorde vad. Det jag noterade var resterna av ett klansamhälle som hade spelat ut sin roll i det moderna välfärdslandet. Släkten kunde varken begära att man skulle bistå med tjänster eller kräva lojalitet baserat på blodsband.
Att kombinera dessa världar i samma generation eller rentav byta system på en generation är inte enkelt. Vi tycker att en släkting som lägger sig i hur vi uppfostrar våra barn kliver över en gräns. Den som kommer från ett klansamhälle accepterar släktens inblandning, men kanske inte statens.
Finns det då något sätt att kombinera dessa två samhällssystem? Finns det något sätt att få en snabb förändring? Innan man går vidare måste vi bestämma oss för vad vi vill. Vad är vårt mål? Varför? Är det att samhället i stort ska fungera, att vi ska leva sida vid sida utan konflikter, att vi ska leva tillsammans eller att varje individ ska ha möjlighet att genom upplysta val forma sitt eget liv?
Mitt svar är det sista och tidsperspektivet är nu. Det innebär att vi enligt mig måste ha ett kraftfullt förebyggande arbete i kombination med starka system för att fånga upp och ta tag i hedersförtryck när vi uppmärksammar det. Att vi måste säkerställa att alla individer erbjuds det smörgårdsbord av åsikter och perspektiv som finns i vårt pluralistiska samhälle. Det är den enda hållning som är värdig världens mest individualistiska land.
För mig personligen är det en av vår tids stora frihetsfrågor eftersom väldigt många människor begränsas av att leva under hedersförtryck. Det är inte bara flickorna, utan pojkar, pappor och mammor som utsätts från ett tryck från omgivningen och tvingas in i roller de inte vill ha.
För den som är intresserad finns det mer att läsa på www.hedersfortryck.se

Religion är en uppfattning – inte en identitet

PosterA3Under en tid har påståenden som att det ska vara enkelt och bekvämt att leva som muslim i Sverige stört mig. Givetvis ska man kunna leva i Sverige oavsett om man är religiös eller inte. Man ska vara fri att utöva sin religion så länge den inte kränker andra. Det är alltså inte det som upprör mig, utan att man uppmuntrar människor att identifiera sig utifrån en religion.

Sverige är sekulärt. Många troende muslimer verkar betrakta Sverige som kristet, vilket inte är helt korrekt. Vi har oss själva att skylla, eftersom vi ofta identifierar dem som i första hand muslimer; kanske vi rentav uppmuntrar dem eller ger dem fördelar om de gör så. I brist på förståelse tror de givetvis att vi tillskriver religionen samma betydelse och auktoritet som den har i Mellanöstern. Att på detta sätt uppmuntra till religiositet, eller vidskepelse som jag som ateist benämner det, känns orimligt. Detta fokus på religion kommer aldrig sluta lyckligt och undergräver den sekulära staten och individens självständighet.

Vi är människor. Lika inför lagen och inför varandra. Vi har ett ansvar att ta hand om varandra och det gemensamma. Är jag ensam eller upplever fler ett obehag av att man uppmuntrar människor att identifiera sig med en religion?

Ännu mer rädd blir jag när man låter religiösa samfund företräda grupper, eller arbeta med det som är det allmännas uppgift, exempelvis skola, vård eller habilitering av kriminella. Här rör vi oss snabbt mot en situation där rätten att vara fri från religion sätts på undantag. Vi gör religion till norm eller en förutsättning för att få stöd eller hjälp.

Jag uppmanar till vaksamhet och menar att vi bör förpassa religion till det privata.

Skilda badtider – helt fel väg att gå

Debatten om könsseparerade badhus är för mig en styggelse. Lika illa som företeelsen i sig. Hur kan man i Sverige, världens mest jämställda land byggt på sekulära principer, ens fundera i de banorna? Hur kan man ge upp utan kamp? Utan att en försöka?

När min syriske kollega och jag började engagera oss i integrationsfrågan kom vi snabbt in på badhusdiskussionen. Vi var rörande överens om att det var en fullständig orimlig anpassning av det svenska samhället. Istället för att debattera började vi ett arbete för att nå ett mål som var både specifikt och mätbart, och enligt honom även fullt realistiskt. Vi bestämde oss för att göra vad vi kunde för att vi i Ystad skulle bada tillsammans.

 Då satt vi i fiket på KFUM i Ystad på en av de första större aktiviteterna vi hade för att föra samman asylsökande och ystadbor. Vi hade ingen plattform för att göra det och ingen plan för vårt badhusprojekt. Några månader senare blev vi anställda av Ystads kommun för att driva integrationen och vi fick en plattform.

Ystad har många och långa stränder. Det i kombination med många asylsökande barn väckte tankarna på en vattensäkerhetsutbildning. Med en teoretisk del och en praktisk; vi såg en uppenbar risk för drunkningstillbud.

I samverkan med Ystads Simsällskap kunde vi i egenskap av tjänstemän på kommunen utforma, finansiera och genomföra en kurs i vattensäkerhet för ca 200 asylsökande. När vi kom till det praktiska momentet på badhuset var det väldigt viktigt för oss att hela familjen var med. Det var vi tydliga med redan när vi tog upp anmälningarna. Vi visste att det fanns ett motstånd och en motvilja. Men ändamålen helgar medlen! Jag drog en linje vid entrén till badhuset. Ingen man som var gift fick passera den utan att frun var med. Det var inte planerat. Men det blev så i stundens ingivelse och vi höll den linjen.

Hur gick det? Det gick bra! Nästan alla badade tillsammans. De som inte badade tillsammans badade inte alls och de vet varför. Stämningen var hög. Alla blev säkrare i vattnet och vi fick en god uppskattning av den faktiska simförmågan. Hur gjorde vi? Den första nyckeln var att vi fokuserade på målet: att bada tillsammans. Detta gjorde att diskussionen kring vad man skulle bada i blev underordnad, så länge det var i material som var avsett för bad. Den andra var att vi fokuserade på säkerheten och framförallt på barnens, vilket gjorde det fullt naturligt att alla skulle delta.

Ibland läser jag artiklar där det står att det är en mänsklig rättighet att få och kunna simma. Jag skulle först och främst säga att det inte är en mänsklig rättighet, och i alla händelser att den är underordnad rätten till jämställdhet och respekt. Det går alltså inte att med rättighetsargument motivera könsseparerade badtider. I så fall är det nästan bättre att vi inte badar alls, varken män eller kvinnor, än att vi inför badhusapartheid.

Det debatteras och argumenteras kring heltäckande badkläder. Det finns en blygsel hos många från mellanöstern. Det är som att backa tiden till hur det var förr. Man skyler sig till och med i omklädningsrummet. Av erfarenhet vet jag dock att man snabbt vänjer sig och det sker en anpassning från båda hållen. Målet måste vara att få kvinnorna till badhuset.

När de kommit dit ska de bli väl bemötta och vilja komma igen.

Det sägs att kvinnor vill slippa män i badhuset, eftersom dessa inte kan visa normalt hyfs. Det är ju inte ett jämställdhetsproblem utan en ren ordningsfråga! Ohyfsade män bör helt enkelt avvisas från badet. Att vara där är ju som jag skrev ovan inte en mänsklig rättighet.

Vi följde upp vattensäkerhetsutbildningen med en simskola, där vi prioriterade intagning av flickor. Att de kan känna glädje i vattnet, få prestera och växa, hoppas vi gör att det även i fortsättningen ska vara självklart att alla oavsett ålder eller kön fortsätter gå till vårt badhus på samma villkor, med samma glädje.

Badhuset har blivit jämställdhetens Colosseum. Det är här vi måste ta striden till sista droppen.

Här vill jag uppmana alla som arbetar på eller som har ett verksamhetsansvar inom branschen att våga uppmuntra kvinnor att komma på samma tider som män. De män som inte kan hantera det åker helt enkelt ut. Så enkelt.

*****

Denna text har i förkortad version publicerats på Expressen debatt och även omnämnt i DNs ledare

Integrerade tankar

IMG_1950Bloggande har landat ner i en årskrönika. Känner mig lite som kungen.

Året började med ett byte av arbetsgivare. Från det stora företaget till det lilla företaget. Bytet kom sig till viss del av att jag behövde den lilla byråns perspektiv i mina tankar kring branschens framtid. Från att arbete med tre chefsled till ett. Från att arbeta med en organisation med 1500 medarbetare till en med 25 varav endast fem på Ystad-kontoret.

Många tankar jag hade har landat in nu. Likheter och olikheter. Gemensamma brister och de olika möjligheterna att tillvarata sina respektive konkurrensfördelar. Jag har ju förmånen att arbeta i en bransch som toppar listan över arbeten som sannolikt försvinner. Då gäller det att inte sitta lugnt i båten.

Läste en intressant bok i början av året Marcus Buckingham ”First, Break all the rules”. Inspirerande tankar om att fokusera på sina styrkor och att utveckla dessa. Ofta spenderar vi ju väldigt tid och energi på områden där vi är svaga eller brister. Eftersom jag älskar tester gjorde jag ett strenghtfinder test. Visade sig att mina fem starkaste teman är.

  • Strategic
  • Achiever
  • Activator
  • Learner
  • Ideation

Vilket inte var rent förvånande. Det är alltså dessa styrkor jag ska förvalta och utveckla och hitta personer i min omgivning som är starka på andra teman för få ihop ett bra team. Det är alltså enligt honom inte lönt för mig att lägga alltför mycket kraft på att utveckla min lyhördhet eller förmåga att läsa av andra.

I och med bytet av arbetsgivare blev det också mer kundnära arbete. Jag älskar det. Dessutom förstår jag vikten av att ha en väldigt god insikt i kundens behov och kontakt med produktionen i företagsutveckling.

Efter säsongen på jobb seglade flyktingfrågan upp i media. Det satte sig i bakhuvudet på mig. Eftersom jag är liberal har jag inte större problem att förhålla mig till invandring. Kommer man hit och drar sitt strå till stacken, eller har ett skyddsbehov ska vi göra vad vi kan. Om det visar sig att man inte drar sitt strå till stacken eller missköter sig kan man dra – skyddsbehov eller ej.

Jag ogillar skarpt allt prat om vi eller dem, jag ogillar skarpt när man tillskriver en individ egenskaper utifrån var han kommer eller vilken religion han har. Jag ogillar skarpt när man reciterar hatsajter och tror att man har en gångbar ståndpunkt. Trycker man bara det minsta på en sd anhängare som kommer ganska snabbt ut brun smörja eller så skvätter det okunskap åt alla håll.

Jag gillar när människor försöker förbättra sitt liv, är öppna till sinnet och omtänksamma. Jag gillar när människor ser sin medmänniska.

Under hösten drogs det till sin spets. Det var i Augusti som jag och dottern var på lekplatsen i skuggan av lyxhotellet. Jag visste att det kommit syrier som fått boende på en turistanläggning en bit bort. Där kom det en syrianska familjen, två dagar i Sverige. Jag ville säga något, byta några ord. Men vad kan man göra. Tunghäfta. Lätt ångest.

Utifrån det mötet med en slarvigt överlämnad muffins och lite mummel växte det fram en stark övertygelse om att jag måste göra allt jag kan för att skapa mötesplatser, med låga hinder där människor kan mötas över kulturgränserna.

Gensvaret har varit överväldigande. Två lekaktiviteter under hösten som lockade mängder med folk. Ett språkvänsprojekt som involverat 200 personer. En kväll på Ystad Teater. Konstruktiva möten. Mängder med nya vänner och bekanta. Insikter som gör detta året till ett av de bästa. Jag har fått spela ut alla de styrkor som är uppradade ovan.

Men när det gäller integration och välkomnandet av alla de människor som kommer att få uppehållstillstånd finns det mycket kvar att göra. Men förutsättningarna finns för att göra detta bra, riktigt bra. 2016 kommer att bli ett mycket händelserikt år.

Integration

svet_mayaka_v_nochi_1024Höstens stora tema i vår familj har varit flyktingar. Under våren rullade det på som vanligt. Men i takt med att nyheter visade allt hemskare bilder stördes rytmen. Det gick inte att släppa tankarna på alla människor som var på flykt och försökte ta sig till Europa.

Tanken med detta blogginlägg är att fördjupa min syn på det hela. Ostört. Alltför ofta låter vi våra tankar störas.

På det personliga planet har detta varit ett bra år. Jag har träffat många nya människor som bidragit till min utveckling. Jag har lärt mig mycket om nya saker, vilket är det syre jag andas. Men det största av allt jag har gjort skillnad. Min insats har betytt något. Givetvis på bekostnad av något – i detta fall träningen, TV-tittandet och till viss del familjen.

Under hösten kom det som tidigare bara varit på TV till Ystad. Det har redan funnits flyktingboende i kommunen, men då inte i närheten av de platser där jag rör mig. En dag stod jag där – på lekplatsen – bredvid en familj som kommit hit bara ett par dagar tidigare. Direkt från Tvn.

Det var skarpt läge – jag kunde göra skillnad i praktiken. Det blev inte så bra. Nervös och osäker är en vacker omskrivning. Men jag försökte i alla fall.

Efter det mötet gick hjärnan på högvarv. Jag insåg några avgörande saker som blivit min ledstjärna sedan dess. Den viktigaste är att de är individer som är här och sannolikt kommer att stanna här. Det innebär att det viktigaste på sikt är vi lyckas bättre med integrationen än vi gjort tidigare. Den andra insikten var att även för någon som är positivt inställd kan det vara ett väldigt stort steg att ta den första kontakten.

Ur har riktlinjerna för allt jag avser göra växt fram. Låga trösklar, små åtaganden, frivillighet, glädje och en konstruktiv positiv attityd. Men framförallt action. För action är väldigt frigörande och  ger en omedelbar och positiv återkoppling.

Men ungefär här behövs det ett förtydligande kring min syn på invandring. Jag märker att många försöker tillskriva de som hjälper eller försöker integrera invandrare egenskaper som naiv – eller utgår från att de har en helt onyanserad syn på invandring.

Det är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Inte minst i mitt fall.

Jag förstår att det finns en gräns på hur många som kan komma hit. Jag tycker också att det är orimligt att ensamkommande barn kostar samhället 2000 kronor om dygnet. Jag anser också att vi måste prioritera vem som kommer hit – eftersom vi inte kan ta emot alla flyktingar i hela världen. Att det är rimligt att avvisa eller direktavvisa till ”säkra” länder. Jag anser att det är viktigt att vi värnar det sekulära samhället. Jag anser inte att församlingar ska få statliga pengar, eller finnas religiösa friskolor. Jag tycker inte om att det sitter män på kulturföreningar och röker dagarna i ända och förtrycker varandras och kvinnors frihet. Jag tycker att det har gått överstyr med tiggarna. Jag skiter i om det är Israel eller Palestina som har minst fel. Kommer man hit tar man inte med sig sina konflikter och sitt hat. Jag fattar att alla som kommer hit inte är fina människor. Jag anser att jag är realist i den meningen att vi är ett väldigt rikt land. Vi har ett behov av yngre personer som kan bidra till samhällets utveckling. Att vi inte kan ta emot ett betydande antal människor varje år är orealistiskt.

Men jag köper inte argument som ställer grupper eller personer mot varandra. Bostadsbristen har varit ett faktum under väldigt långt tid och beror på regelverket i – kombination med bristande konkurrens inom byggsektorn. Att ungdomar med ofullständiga betyg blir arbetslösa har ingenting med invandringen att göra – utan är snarare en frågan om bristande anställningsbarhet i kombination med näringslivspolitiken. Pensionen har varken sänkts eller höjts i någon större utsträckning på grund av invandringen. Den är så låg eftersom man under många många år lovade sig själv pensioner på framtida skattebetalares bekostnad, samtidigt slutade man ta ansvar för sin egen ekonomiska trygghet på ålderns höst och sparade för lite när pengarna rullade in.

Som ni märker är jag ganska normal – kanske lite extra krass vad det gäller att titta på orsaken till nuläget innan jag bedömer vad som är rättvist och orättvist..

MEN jag förstår att det spelar egentligen ingen roll att älta om det ska komma någon eller ej.. De är här! De har precis kommit och hur vi tar emot dem är helt avgörande. Det är dessutom en frågan om värdskap. Öppnar man dörren beter man sig som folk – och som gäst respekterar man sin värd och de regler som gäller i huset.

Dessutom om vi inte gör allt vi kan för att ta tillvara möjligheterna så fort som möjligt – kommer vi bara ha svårigheter att hantera.

Slutligen kan jag dessutom konstatera att alla jag har varit i kontakt med har varit väldigt trevliga, öppna och kontaktsökande. Detta kommer att bli bra. I Ystad har vi alla förutsättningar för att ge de som kommit möjligheten att bygga ett nytt liv. Låt oss göra det! Det är faktiskt så att vi har det i våra händer.

Årskrönika

Bloggen har varit vilande ett tag. Men här kommer en liten årskrönika för det gångna året. Blev nämligen lite inspirerad när jag såg kungafamiljen på TV i går. Jag firar att jag har passerat mitt 40:e levnadsår utan några större åthävor. Inga större förändringar eller tvära kast. Det var egentligen min enda ambition. Att vara lite extra försiktig och eftertänksam. På bilden ser ni en hägring om man ska tro lokaltidningen – den symboliserar det faktum att allting inte är vad det ser ut att vara och att dina ögon kan lura dig.

SDIM3562

Jag har jobbat på och slitit vidare med både det vanliga jobbet med mina kunder och i lite spännande projekt. Men min vana trogen är det inget jag går in närmare på. Har lärt känna ännu fler härliga kollegor under året. Det har berikat mig. Har stött på nya utmaningar. Det har gett mig nya insikter. Har reflekterat kring framtiden. Det har gett mig nya mål.

Dottern växer på sig. Svårt att säga något om inte är klyschigt kring det. Jag noterar att hon verkar följa kurvan. Det senaste glädjeämnena är att frisimmet äntligen trillade på plats och att vi gillar att spela Disney Infinity tillsammans. Hon är en hejare på att svinga Tors hammare.

I samband med födelsedagen lyckades jag få till ett Triathlon pass olympisk distans. Kändes bra – ett kvitto på att det finns mer kvar att ge och att kroppen är frisk. I Löpningen har jag inte kommit ner i samma tider som 2013, men det skyller jag på att jag har lagt stort fokus på simningen som numera sitter ganska bra. Tror att jag gillar Triathlon. Man kan vara halvbra på tre saker och ändå lyckas ganska bra. Passar bra för en generalist som mig.

Den viktigast boken jag läst under året var Thinking Fast and Slow. Extra glad för att jag funnit tillbaka till The Economist. Småbarnsåren var ett intellektuellt vakum som nu börjar fyllas med nya kunskaper och tankar.

Men året har präglats av eftertänksamhet – att reflektera över var man är, vart man vill och vad som är viktigt. Precis som det 40:e levnadsåret ska vara. Ett avstamp inför resten av mitt liv.