Den ideala demokratin

Demokratirådet har en ideal modell för demokrati. Följande resonemang bygger på avhandlingen Den kosmetiska demokratin sid 99 och framåt av Marja Åkerström. Modellen bygger på tre centrala värden som måste balanseras mot varandra för att det ska fungera.

Medborgarstyrelse

… medborgarstyrelsen, som är den politiska metod där medborgarna styr över sig själva under fria och jämlika former under hela den demokratiska proceduren. Den demokratiska proceduren utgår från att självständigt reflekterande individer ska kunna träffas i ett offentligt rum och diskutera med varandra under jämlika förhållanden. De ska självständigt formulera de problem som upplevs som kollektiva och därefter delta effektivt i beslutsprocessen. Alla medborgares ställningstaganden ska väga lika när besluten fattas vilket innebär att en politisk fattigdom inte kan accepteras. Medborgarens skyldighet ligger i att acceptera andras åsiktsriktningar och fattade beslut.

Rättsstat

Demokratins andra värde innebär att styrelseskicket måste uppfylla rimliga krav på lagbundenhet såsom generalitet, förutsägbarhet och universalism. I denna rättsstat måste medborgarna ha ett antal grundläggande och lagstadgade fri- och rättigheter som också fungerar i praktiken. Den offentliga maktutövningen måste uppfylla krav på rättssäkerhet såsom likhet inför lagen, förutsägbarhet i form av lagar och lagpraxis som ett värn mot godtycklighet i myndigheters handlande och beslut. Rättssäkerhetsbegreppet innebär också att människors integritet måste skyddas, att ingen skall vara rättslös och att tillgången till effektiva medel att hävda sin rätt ska vara god.

Effektivitet och handlingskraft

Demokratins tredje kärnvärde handlar om folkstyrelsens, medborgarstyrelsens, effektivitet eller handlingskraft och innebär att medborgarna, genom kollektivt agerande och valda företrädare, d v s genom representativ demokratistruktur, ska ha förmågan att effektivt och kompetent kunna förverkliga gemensamma mål. Handlingskraften får dock inte ske på medborgarstyrelsens bekostnad. En folkstyrelse måste å andra sidan vara effektiv och respektera ett rättsstatsideal för att inte bli självupplösande, vilket motiverar vikten av att innefatta alla tre kärnvärden under demokratibegreppet.

Av alla de tretton faktorer man rankar för att bedöma hur den svenska demokrati mår så är det det offentliga rummet som ligger sämst till.

När demokratirådet värderat den svenska demokratins nuvarande kondition, sägs det mest alarmerande vara avsaknaden av ett offentligt rum i vilket en demokrati kan arbeta genom dialogen. På sätt och vis tillskrivs medierna bära ansvaret för detta. I Demokratirådets analys, vilken påminner om Maktutredningens i detta avseende, beskrivs massmedierna nämligen ha ockuperat det offentliga rummet, liksom tankemakten, då det är medierna som förser medborgarna med primärinformationen.

Demokratirådet anser därför att vitalisering ska kommer genom en utveckling av det offentliga rummet, vilket ska skapa dialog och då ge medborgarna möjlighet till reflektion och eftertanke.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *