Framåt marsch

I lördags hade vi en liten medlemsträff med folkpartiet i Ystad. Det var god uppslutning med nästan 20 förväntansfulla liberaler.Vi hade de stora frågorna på agendan. Här kommer en kort reflektion över mötet som var mycket trevligt. Ett stort tack till Saga som hade ordnat lunchen.

Bakgrunden är den att det är dags att tänka större och längre. Vad vill vi? Hur ska vi kunna forma en politik som för Ystad framåt och som upplevs som relevant av medborgarna? Viktiga frågor. Har man inte svaret på dess riskerar politiken att hemfalla till förvaltande, och man riskerar att fatta beslut som är suboptimala på längre sikt.

Mats Persson

Vi startade dagen med att Regionråden Mats Persson resonerade lite kring tillväxt, regionalisering och Ystads plats i Köpenhamn-Malmö regionen. Eftersom Mats förutom att han är en utomordentlig politiker även har forskat inom nationalekonomi var han ytterst lämpad för uppgiften. Vi landade i att vi inte får glömma bort att Ystad finns i ett större sammanhang och att samverkan är av största vikt för alla kommuner om de ska kunna hävda sig i framtiden. Det blev också ett intressant resonemang om vad som skapar välstånd och tillväxt. Sån tur var landade vi i att allting börjar med Skolan. Kunskap är en förutsättning för allt.

Drain the tillväxt, feed the Svarta hål

Vi pratade om urbaniseringen som är en kraft att förhålla sig till. Vi ser att människor söker sig dit det finns flest möjligheter och mest spänning. Det måste vi förhålla oss till. Min reflektion är att vi slåss mot väderkvarnar när vi kastar pengar över avfolkningsbygderna. Hade pengarna fått stanna kvar där de genereras hade vi fått ett snabbare tillväxt och välståndsökning i tillväxtregionerna som sedan spillt över och nått samma effekt som ineffektiva bidrag.

Men om man ska säga att vi kom fram till något är det nog att Ystad måste kunna erbjuda ett attraktivt boende samt att kommunikationerna är helt avgörande.

Efter Mats var det dags för Malin Melander från Folkpartiet Skåne att prata lite om valanalysen och om hur valet 2014 gick. Hon gjorde ett föredömligt jobb och lyckades få fram flera viktiga poänger. Folkpartiet har extremt många väljare som bestämmer sig sent, eller som byter parti mellan valen, eller som röstdelar. 50 procent av de som röstade på Folkpartiet valet 2006 gjorde det inte 2010. Det innebär att talesättet att vi måste förtjäna varje röst, vid varje val i högsta grad gäller Folkpartiet. Hon lyfte också fram det välkända Landskrona exemplet. Men jag undrar om det finns några större problem som man inte pratar om i Ystad. Visst finns det säkert något men sannolikt inte av den digniteten som det var i Landskrona.

Kontentan är i alla fall. Lyssna på medborgarna och ta reda på vilka problem de upplever sig ha. Återkom med liberala lösningar. Politiker är bra på att svara på frågor ingen har ställt. Istället ska vi lyssna på vilka frågor folk ställer.

Måns, Urban och Per-Henric

Därefter var det sopplunch. Prick 13 fortsatte vi med ett litet föredrag av Anders Nilsson, VD på Ystad Saltsjöbad och rektor för Sparbanken Syds första tillväxtskola. Anders är en kraft att räkna med i regionen och han är en av de som verkligen har hjärta för bygden och dess utveckling. Det var ett bra föredrag där han redovisade en liten SWOT för Sydöstra Skåne. Det blev en liten diskussion kring vad vi som politiker bör göra för företagen i regionen. Först och främst tyckte han att det var viktigt att se till så att kommunen i alla fall inte står i vägen för företagen. Då inte minst när det gäller bygglov och planärenden.

Vi avslutade med att två av våra nyare medlemmar presenterade sig själv och berättade lite kring några frågor som de tyckte vi kunde lägga lite extra vikt vid. De ville gärna se att vi vässade skolpolitiken och fick en bättre politik även för byarna och landsbygden. Så att vi blir ett parti som med Ystad inte bara menar tätorten, utan ser till hela kommunen.

Det var en bra dag som la grunden för ett fortsatt visionsarbete.

Next Civilisation

Jag har sett filmen Into Eternity som handlar om hur man bygger en plats för slutförvaring av kärnbränsle hundratals meter under mark i i Onkalo, Finland. Det är gripande. Det beror inte bara på att filmen är vackert och eftertänksamt gjord. Den lyfter de stora frågorna. Inte minst den om att vi nu skapar en produkt som kommer att vara farlig i 100 000 år.

Hur ska man kunna skapa en lagringsplats som är säker för minst en istid. Hur ska en civilisation som uppstår 10 000-tals år efter att vår gått under kunna förstå faran.

När jag ser filmen blir jag lite sorgsen. Jag tänker på alltings förgänglighet och hur små vi faktiskt är i ett större perspektiv. Cornelis sjunger ”…medborgare vad gör det om 100 år”. Men undrar vad det gör om 100 000 år.

Även om filmen inte explicit tar avstånd från kärnkraft lyfter det nackdelen med kärnkraften på ett påtagligt sätt som berör. Kärnkraft är inte en långsiktigt hållbar energikälla. Men det är kanske den bästa vi har för tillfället om vi ser till det kortare perspektivet.

Se filmen på SVT Play

Bevare mig väl

Nu fortsätter följetongen med huset på Karl den XII:s gatan i Ystad. Ystad Bostäder kommer att byta ordförande, och den som ska tillträda ger uttryck för att han avser att arbeta för att huset ska renoveras för dyra pengar. Han tycker nämligen att det är synd att riva huset. Det kanske det är – men som ordförande i ett kommunalt bolag ska man förvalta skattekollektivets fastighetsbestånd på ett förnuftigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Länsstyrelsen har ju till och med underkänt det beslut där myndighetsnämnden beslutade att huset inte fick rivas. Än en gång slår myndigheterna Ystad Kommun på fingrarna när de försöker lägga sig i och styra över enskilda och företag på ett sätt som för tankarna till forna DDR.

Men det är inte bara i Ystad man vill renovera för dyra pengar och skicka notan till Skattekollektivet. Även i Svalöv finns ett sådant exempel. Tobbe i Teckomatorp slår huvudet på spiken.

Det är lätt att vara nostalgisk om man inte behöver betala notan.

För det är det som är saken. Vem ska betala. Jag tror inte att de hyresgäster som nu bor i ett nedslitet hus till låga hyror är intresserade av chockhöjda hyror. Nej – riv huset och bygg nytt. Gärna med en trevlig utformning som bidrar till stadens karaktär.

Bevare mig väl för bevarandet.

Struktur Skåne

Region Skåne har gjort ett gediget arbete med att kartlägga och fundera över vilken struktur Skåne har och vilka utmaningar vi kommer att ställas inför. Att läsa i alla fall ett par av rapporterna nedan skapar nya tankar som vi måste ta med oss in i framtiden. Arbetet har skett inom ramen för projektet Strukturbild för Skåne.

Tio nyckelfaktorer för en framgångsrik kommunutveckling:

1. Vision och profilering – Vart vill vi och hur ska vi inte en tydlig position.

2. Långsiktigt och strategiskt arbete – Översiktsplanen måste vara mer än en redogörelse. Det är ett strategiskt dokument som måste vara i samklang med omvärlden.

3. Planberedskap – Utan framförhållning blir det ineffektivt och man riskerar att komma efter eftersom man inte kan agera tillräckligt snabbt.

4. Markägande och exploatering – rapporten förespråkar att kommunen ska äga mark för att ha rådighet över strategiska markområden. Samt arbeta professionellt med eventuella exploatörer.

5. Exploatera klokt och förtäta –  även om det är svårare att förtäta tätorter än att lägga ut villa mattor är det viktigt med en bra balans.

6. Satsa på bostadsbyggande och boendefrågor – ju mindre kommun desto svårare att locka exploatörer med stora resurser. Boende innebär skattepengar och köpkraft.Det skapar jobb och möjliggör för kommunen att hålla en hög servicenivå.

7. Näringslivsfrågan – måste finnas med både i strategiska arbetet och i organisationen. Många kommuner sätter sig i knät på varje företag som knackar på dörren, utan att ta hänsyn till de långsiktiga målen och strategierna.

8. Infrastruktur – Att kunna resa till och från en ort är avgörande. Inte minst i Skåne med många småorter och korta avstånd.

9. Bebyggelse- och kollektivtrafik – Staden attraherar, det måste finnas levande stadskärnor.

10. Regionalsamverkan – De flesta frågor berör inte bara de egna kommunen. Det gäller att se sig själv på rätt sätt. Skånes tillväxt motor finns i Malmö-Lund och i Helsingborg. Förhåller sig de mindre orterna till detta har de större chans att hitta en lyckad strategi.

Läs gärna de rapporter som gjorts

Rapport – Image och attraktionskraft i Skåne – Region Skåne.

Rapport – Markanvändning i Skåne – Region Skåne.

Rapport – Näringsliv, handel och service i Skåne – Region Skåne.

Rapport – Att bo och arbeta i Skåne – Region Skåne.

När man läst lite i dessa så kan man gå vidare med lite tankeväckande skrifter som jag har listat nedan.

Skånes kreativa kapacitet Skånes kreativa kapacitet. Richard Florida inspirerat om Skåne.

Mindre kommuner med pendlingsavstånd
till attraktiva städer kan satsa på att bygga
upp attraktiva boendemiljöer.

Infrastruktur och stadsutveckling i Öresundsregionen Vilken plats har Ystad i Öresundsregionens nätverk uppbyggt med vad som kallas flerkärnig ortstruktur.

Köpenhamn och Malmö bildar tillsammans regionens centrum. Den attraktionskraft dessa städer besitter i form av deras storlek samt utbud av arbetsplatser, bostäder, kultur, nöje och handel bidrar till en tillväxt i hela Öresundsregionen. Styrkan i regionen är att dessa två  kompletteras av orter av olika storlek och karaktär vilket bidrar till att människor och företag kan välja bostad och lokalisering
där omgivningens förutsättningar passar dem bäst. Det som sker på lokal nivå påverkar i hög grad den regionala utvecklingen. Det är därför viktigt att tänka regionalt i den lokala planeringen för att öppna upp för nya möjligheter och se regionen som en enhet som konkurrerar med andra regioner i världen och inte inbördes.

Öresundsregionen i ögonhöjd är ett försök att vinkla det så att man ser det utifrån individers behov.

Syftet har varit att titta på vilka kvaliteter städer och orter måste ha för att fortsätta utvecklas som attraktiva och levande miljöer. Livskvalitet är ett nyckelord för fortsatt bra och hållbar utveckling i Öresundsregionen.

Jag kan ärligt säga att jag inte läst allt i alla dessa rapporter och skrifter. Men jag kommer att göra det. För det är en komplex och viktig fråga. Mitt sätt att angripa dem är att läsa in mig på vad andra anser och vad som har sagt. Därefter försöker jag att bilda mig en egen uppfattning. I så svåra frågor håller det inte att tycka. Man måste tycka på ett ansvarsfullt sätt och ha en välgrundad åsikt.

Kortfattat

Kärnfullt i Fokus

Den soppa socialdemokraterna bjöd på efter valet – där samma figurer som under valrörelsen ilsket propagerat enligt en viss linje sedan gick ut och helt förkastade den – lämnar en eftersmak som inte lär avta i första taget. För det är inte så man gör. Först byter man ut ledarna, sedan påbörjar man ett förändringsarbete. Det är en fråga om logisk ordning, om att inte framstå som kompletta hycklare, om att inte vara dummast i huvudet på norra halvklotet och det helt öppet, inför inbjudna tv-kameror och en förbluffad väljarkår.

Fokus » Länge leve ledarkulten.

Åsa-Nisse möter 91:an Björklund

Nu har frågan om en sammanslagning av Folkpartiet och Centern seglat upp. Denna gången började det med lite tankar i Bertil Ohlin Institutets valanalys och följdes sedan upp av en debattartikel i Liberaldebatt och av utspel från ungdomsförbundens ordföranden. Förslaget har fått en ljumt mottagande. Inte minst från de lite högre i partihierarkierna .

Motivet till en sammanslagning sägs vara att man får ett större liberalt inslag i Alliansen. Att ett större liberalt parti där landsbygd och stad förenas som motvikt till Moderaterna. Frågan är ju hur stort ett sådant parti kan bli och om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra en sammanslagning. Per T Ohlsson skriver bra om det i Sydsvenskan. Han pekar på svårigheterna och skillnaderna mellan partierna.

Jag ställer mig också kritisk till planerna på en sammanslagning. Jag ser inte att det kan ge tillräckligt stora vinster för att vara värt energin. Det riskerar att skapa oro inom Alliansen helt i onödan, och risken är att hela projektet helt enkelt havererar eller misslyckas. Sannolikheten att det ska fungera i samtliga kommuner, landsting m.m. är i princip obefintliga.

Alliansen har varit ett bra drag. Det är dags att ta nästa steg. Ett valtekniskt samarbete under beteckningen Alliansen där partibeteckning anges inom parentes känns för mig som ett naturligt steg mot en eventuell sammanslagning av samtliga borgliga partier.

Läs också

Ungdomsförbund vill ena C och FP | Inrikes | SvD.

Sammanslagning av Fp och C? — Annie Johansson.

Ungdomsförbund vill slå ihop C och FP – DN.SE.

Per Altenberg – ett liberalare Sverige » Blog Archive » Analysen bakom artikeln i Liberal Debatt.

Slå ihop FP + C? | Nina Larsson.

Kapitalerosion

Carl B Hamilton har förslagit en minskning av kapitalbeskattningen från 30 procent till 25 procent. Förslaget har möts av ganska mycket kritik. Det beror säkert på att rubrikerna skriker ut att ränteavdraget kommer att minskas. Något som Carl B Hamilton själv också anser vara den främsta anledningen att sänka skattesatsen.

Hade man istället argumenterat för en sänkning av skatterna i syfte att locka kapital till Sverige och få det kapital att komma i arbete – då hade det minskade avdraget varit en bieffekt. Jag har själv förespråkat en sänkning av kapitalskatterna. Men det har ingenting med bostadsmarknaden att göra. En sänkning av kapitalskatterna är i första hand en tillväxtfråga och i andra hand en frihetsfråga.

Carl B Hamiltons förslag bygger på en argumentation som vänder stora delar av befolkningen mot förslaget. Jag tycker att det är positivt om våra skattesatser harmoniserar med de som råder i omvärlden. Jag tycker att det är positivt att sparande (kapitalackumulation) uppmuntras. Kapital är av största nödvändighet för att få ett bra företagsklimat. Det kvittar hur mycket kompetens, idéer det finns om det inte finns kapital som möjliggör att dessa förverkligas och utvecklas. Höga skattesatser på kapital kan liknas vid den jorderosion som sker på många håll i världen. Försvinner kapitalet kan inget växa.

På lång sikt är bostadspriserna beroende på befolkningen betalningsförmåga. Idag är priserna för höga om man ser . Carl B Hamiltons förslag är en nödvändighet för att locka fram det kapital som på långsikt säkerställer denna betalningsförmåga.

Jag håller med alla dem som invänder mot Hamiltons förslag med hänvisning till att det finns betydligt bättre verktyg för att hålla ner fastighetspriserna. Hamilton har fel, men det blir ändå rätt så att säga. Däremot måste jag påpeka att de verktyg som lyfts fram oftast har starkt oliberala inslag där individens frihet inskränkt ganska rejält. En annan märklig sak är att han vill sänka avdraget för att göra det dyrare att bo. Samtidigt vill han kompensera de som drabbas med utökade jobbskatteavdrag.

Jag vänder mig emot att man från politiskt håll lägger i sig i hur finansmarknaden och bostadsmarknaden fungerar. Det har jag bloggat om tidigare här i samband med att frågan om ett utlåningstak först seglade upp. Samtidigt är det oerhört positivt att en politiker lyfter problemet och vill lösa det med finanspolitik. Jag har tidigare bloggat om att jag inte tycker att det är riksbankens uppgift att ta hänsyn till bopriserna.

Bostadsmarknaden i Sverige fungerar uppenbarligen inte. Det beror enligt mig på en överreglering av byggandet ,en icke fungerande prismekanism vid hyressättningen och på bristande konkurrens inom byggbranschen. Lösningen på detta är sannolikt inte att införa ett utlåningstak.

Nedan har hittar du några intressanta länkar.

”Dags att minska hushållens ränteavdrag för bostadslån” – DN.SE.

Hamiltons Blandning: Sänkt skatt för tillväxt, stabilitet och fördelning (=lägre ränta).

Hamiltons Blandning: Argumentrensning i skattedebatten, del I..

Politikerna måste ingripa mot bostadsbubbla | SvD.

Fler regleringar är ingen lösning | Brännpunkt | SvD.

Folkpartiet Eslöv: Det här med bolånebubbla….

För moral och ansvar: Spara eller slösa?.

Niklas Frykman: Ett bra förslag.

Apopå tjockisskatt

Stefan Hannas förslag om skatt på överviktiga är lite felriktad. Det finns många grupper som kostar samhället stora pengar som vi inte beskattar hårdare för att de ska ”göra rätt” för sig. Däremot så är övervikt ett samhällsproblem som kostar stora pengar.

Men det finns andra saker som är skadligare och som jag tycker ska ”straffskattas” betydligt hårdare med samma resonemang nämligen tobak och alkohol. Båda dessa har dessutom skadliga effekter på omgivning i form av exempelvis passiv rökning och misshandel. Dessutom kan man fundera över alla dem som utsätter sig för fullständigt onödiga risker och exempelvis blir skadade i skidbacken eller vid fallskärmshoppning. Borde man inte teckna en tilläggsförsäkring i samband med att man löste liftkort.

Det är oerhört svåra och komplexa frågor som inte förtjänar att reduceras till en så fånig sak som tjockisskatt. Var upphör individens ansvar och var tar statens vid. Om staten plockar upp notan. Har man då inte rätt att ställa vissa motkrav?

Reaktionerna mot förslaget har varit ganska hårda. Jag vänder mig också mot tonen i förslaget och den förenklade argumentationen samt det faktum att det luktar moralism och livsstilsfascism. Kent Persson skriver bra om vad man kan och bör göra för att bekämpa övervikt. Men många med mig konstaterar att det rent logiskt inte håller att argumentera för en straffbeskattning av överviktiga.

Stackars Stefan

Stefan Hannas kommunalråd i Uppsala har hamnat i blåsväder efter att han bloggat om överviktiga, bidragsfuskare och om äldre. Det var aftonbladet som plockade upp några formuleringar som de tyckte var olämpliga.

Jag tittade lite på hans blogg och det han gör är att han lyfter frågor som är viktiga. Att han sedan uttrycker sig lite olämpligt råder det ju ingen tvekan om. Men man kan inte bara rycka ut enstaka meningar från en blogg och hänga ut en politiker.

Bloggen som forum och format innebär att man till viss del ”tänker” högt. Att man prövar och utvecklar sina tankar och idéer. Helst i dialog med de som läser bloggen. Det innebär att man ibland tar det ett steg för långt, tänker fel, eller helt enkelt inte formulerar sig så att det blir som man tänkte.

Politiker som på detta sätt borde mötas med respekt och tolerans. Många politiker väljer istället att tänka i slutna rum eller dolda forum – eller så tänker de inte alls. Ju mer makt en politiker har desto känsligare blir det att blogga. Därför är det extra viktigt att man respekterar formatet när yrkespolitiker och makthavare faktiskt väljer att blotta sig på detta sättet.

Alternativet är att politiker kommer att sluta använda sig av sociala medier, bloggar och dylikt. Det innebär att vi riskerar att förlora något som har vitaliserat den politiska debatten och minskat avståndet mellan politiker och väljare.

Avstamp

Så här kring årsskiftet brukar jag försöka att ta det lugnt och samla ihop mig. Samla ihop intrycken och händelserna från det år som gått och samla kraft inför det som kommer.

När jag går ner i varv och kopplar av är det som att kreativiteten ökar hundrafalt. Jag kan ligga vaken och bara låta tankar fara hit och dit. Nya mönster blir uppenbara och nya infallsvinklar öppnas upp. Det finns en bakomliggande tanker. Vad håller jag på med?