Om integration hade en coach

coach-clipart-football-coach-clip-art-11045Om svensk integration haft en tränare skulle han nog funderat både en och två gånger.

Coachningsmetoder var i ropet för några år sedan och man kan väl nästan säga att metoden har blivit norm i många sammanhang. När man ska belysa något eller funderar är det bra att stoppa in det i tankemodeller. Gärna flera olika för att få en analys från olika perspektiv. Att tillämpa en vanligt förkommande coachningsmodell som NÖHRA på integration är helt enkelt ett av många perspektiv man kan inta.

Modellen tillämpas genom att man tar utgångspunkt i önskat läget (Ö). Inom idrotten är det oftast ganska enkelt. Man vill vinna eller prestera. Resultatet mäts i tabeller, mål eller tider och jämförs mot andra som utövar samma sport med samma regelverk.

Hur fastställer vi ett önskat läge för integration? Det är en diskussion som vi tyvärr ser för lite av. Det önskade läget bör ju dessutom kunna översättas till en känsla eller målbild för att skapa motivation. Jag har inte svaret. Men om man utvecklar de andra delarna i coachningsmodellen utan att ha fastställt sitt önskade läge blir det sannolikt mer fel än rätt. De andra aspekterna är Nuläge, Hinder, Resurser och Aktiviteter.

Därför är vikten av att fastställa, diskutera och analysera det önskade läget är mer än en metadiskussion som man kan unna sig när man vill vara filosofisk. Här finns inga tabeller eller någon regelbok som berättar hur spelet ska spelas. Mina tankar om det önskade läget kretsar kring mänskliga rättigheter, att man känner sig inkluderad och delaktig i samhället och behövd. Hur översätter man det till en regelbok som vi kan spela efter.

Hur skapar vi ett tillräckligt tydligt önskat läge för att kunna ställa det i relation till vårt nuläge, identifiera hinder, tilldela resurser och genomföra aktiviteter?

Har du några idéer eller en komplett lösning kontakta mig gärna. Lämna också gärna en kommentar nedan.

Integration att ge, ta och ibland bara låta det vara

fonder-kvinnorVarför är det så svårt att få till en fungerande integration? Jag menar att det finns det en ganska enkel förklaring som bygger på helt vanliga mänskliga förhållningssätt till förändring. Hur en förändring tas emot och accepteras beror på ett antal faktorer; är den påtvingad eller självvald, finns det en tydlig plan och ett syfte, är kostnaden hög eller låg, leder förändringen till någon uppenbar och påtaglig fördel. Både den som kommer till Sverige och gemene man i Sverige skulle sannolikt kryssa nej till en påtvingad förändring där det upplevs att det saknas plan och att prislappen är hög. Någon påtaglig fördel mot hur det var i utgångsläget tror jag inte heller att de flesta ser, framförallt om vi tittar på syrierna där de flesta för några år sedan hade ett välordnat liv och ett samhälle de kände sig trygga med.

Om vi slutar påtvinga människor åsikter och skambelägga dem som bara ger uttryck för ett helt naturligt motstånd mot en förändring, kanske vi istället kan möta dem i deras tvekan. Genom att vara transparenta och försöka visa en tydlig färdväg framåt går det kanske att återfå det förtroende som all förändring kräver.

Jag har personligen många saker jag funderar över och förändringar som för mig spontant känns som försämringar – om jag inte själv eller tillsammans med någon annan reflekterar över dessa kommer de att blockera mig. Någon måste förklara och visa mig hur produkten ska användas och vilken nytta jag har av den. Annars kommer jag att låta den stå kvar på hyllan.

En hel del av dessa förändringar är vad jag vill kalla hygienfaktorer. Ganska snabbt kommer jag att vänja mig vid främmande musik i parken och folk som använder telefonen i högtalarläge. I de fallen ligger problemen hos mig – tiden tar hand om det.

Några av dessa förändringar går djupare och handlar om hur vi umgås och förhåller oss till varandra. Här kommer det in saker som kläder där man inte ser den man pratar med eller när någon inte respekterar tider. I dessa fall krävs en ömsesidig anpassning. Det går inte att leva på ett sätt som omöjliggör kommunikation med omgivningen. Ingen människa är en ö. Att inte komma i tid är inte brist på respekt för tider, det är brist för respekt för den man ska möta. Med medveten kommunikation och ärlig dialog kring olikheter kommer vi att hitta en väg framåt.

Ett fåtal av de förändringar jag upplever går på djupet. Det handlar om synen på individen och vilket ansvar man tar för sin del av samhällskontraktet. Här finns inget större utrymme för förhandling. Om det inte finns en tydlig konsensus kring varje individs rätt att forma sitt eget liv, att välja partner och livsstil vill jag inte vara med. Om det inte finns en förståelse för att vi alla tillsammans måste bidra till det kollektiva hoppar jag av. Då blir det ingen integration.

Genom att bli medveten om att vissa problem ligger hos mig, några hos oss tillsammans och några hos den andre är det enklare att agera konstruktivt.

Nästa svårighet är att när jag har identifierat en förändring som går emot det jag kan acceptera, måste den också hanteras. Men egentligen kan jag inte göra mycket förutom att öka min förståelse för den andra parten i syfte att öppna upp en dialog. Problemet är att det snabbt blir låsningar eftersom jag egentligen inte vill diskutera fram en gemensam ny lösning ; jag vill att motparten ska acceptera min lösning.

Så vad är en hygienfaktor som jag måste leva med? Var ska vi jämka fram ett nytt Sverige och var måste vi hålla fast vid de värden som revolutionerna gett oss; den vetenskapliga, den franska och slutligen den sexuella? Detta brottas jag med.

Blod är tjockare än vatten

hederskulturI år är det 15 år sedan föreningen Glöm aldrig Pela-föreningen bildades. Numera mer känd under namnet GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Morden på Pela och Fadime blev ett uppvaknande för Sverige. Trots idoga försök att på olika sätt motverka hedersrelaterat våld finns det få framgångsrika projekt och på några svenska flygplatser finns det numera nödnummer för flickor som misstänker att de är på väg utomlands för att giftas bort.
Många problem kan man strukturera upp och hitta framkomliga lösningar på genom att läsa på och sätta sig in i de bakomliggande orsakerna. Därför var det med stort intresse som jag åkte till en konferensdag på Länsstyrelsen som skulle belysa ämnet heder lite närmare. De senaste åren har kunskapen om hederskultur och hedersrelaterad våld ökat väsentligt och Länsstyrelsen i Östergötland har byggt upp kompetens. De fick redan 2003 regeringens uppdrag att driva frågan.
Journalisten Per Brinkemo som har stor erfarenhet av att arbeta med somalier berättade om varför den skam som kommer med förlorad heder är helt avgörande i stora delar av världen. Men han började med att påminna oss om att Sverige är osannolikt. Att bygga ett samhälle med stor social tillit som inte bygger på släktskap är avvikande i ett globalt perspektiv. I princip hela Afrika, Mellanöstern och delar av Asien och Europa är strukturerat kring klanen.
När staten är svag eller saknar legitimitet är det klanen som bistår med trygghet, rättvisa och samhörighet. För den som kommer hit kommer man in i ett tillstånd där man är klämd mellan klan och stat. En klan är ett gigantiskt nätverk. Ibland kan några rabbla sin anfäder på faderns sida mer än 25 led bakåt. Det motsvarar tiden för Drottning Kristina. För att hålla ihop ett sådant stort och utspritt nätverk krävs det starka verktyg som kultur, religion, strategiska äktenskap och ett stark repressivt system som gör det svårt att avvika från de klanens normer.
Det finns i klanen en stark kollektivism som kommer på kollisionskurs med välfärdsstatens individualism. Vi arbetar för att frigöra våra barn så att de kan fatta självständiga beslut. Det är inget önskvärt i klansamhället. Det är alltså varken kultur eller religion som är de bakomliggande orsakerna till hedersförtryck. Istället är kultur och religion verktyg för att upprätthålla en samhällsstruktur genom historien varit vårt primära sätt att organisera oss och samarbeta.
Jag kommer ihåg att när jag var liten var ordspråket blod är tjockare än vatten relativt accepterat. Inom släkten hjälptes man åt, man visste också lite om vem man var släkt om på längre håll och genom skvaller och rykten höll man lite koll på vem som gjorde vad. Det jag noterade var resterna av ett klansamhälle som hade spelat ut sin roll i det moderna välfärdslandet. Släkten kunde varken begära att man skulle bistå med tjänster eller kräva lojalitet baserat på blodsband.
Att kombinera dessa världar i samma generation eller rentav byta system på en generation är inte enkelt. Vi tycker att en släkting som lägger sig i hur vi uppfostrar våra barn kliver över en gräns. Den som kommer från ett klansamhälle accepterar släktens inblandning, men kanske inte statens.
Finns det då något sätt att kombinera dessa två samhällssystem? Finns det något sätt att få en snabb förändring? Innan man går vidare måste vi bestämma oss för vad vi vill. Vad är vårt mål? Varför? Är det att samhället i stort ska fungera, att vi ska leva sida vid sida utan konflikter, att vi ska leva tillsammans eller att varje individ ska ha möjlighet att genom upplysta val forma sitt eget liv?
Mitt svar är det sista och tidsperspektivet är nu. Det innebär att vi enligt mig måste ha ett kraftfullt förebyggande arbete i kombination med starka system för att fånga upp och ta tag i hedersförtryck när vi uppmärksammar det. Att vi måste säkerställa att alla individer erbjuds det smörgårdsbord av åsikter och perspektiv som finns i vårt pluralistiska samhälle. Det är den enda hållning som är värdig världens mest individualistiska land.
För mig personligen är det en av vår tids stora frihetsfrågor eftersom väldigt många människor begränsas av att leva under hedersförtryck. Det är inte bara flickorna, utan pojkar, pappor och mammor som utsätts från ett tryck från omgivningen och tvingas in i roller de inte vill ha.
För den som är intresserad finns det mer att läsa på www.hedersfortryck.se

Religion är en uppfattning – inte en identitet

PosterA3Under en tid har påståenden som att det ska vara enkelt och bekvämt att leva som muslim i Sverige stört mig. Givetvis ska man kunna leva i Sverige oavsett om man är religiös eller inte. Man ska vara fri att utöva sin religion så länge den inte kränker andra. Det är alltså inte det som upprör mig, utan att man uppmuntrar människor att identifiera sig utifrån en religion.

Sverige är sekulärt. Många troende muslimer verkar betrakta Sverige som kristet, vilket inte är helt korrekt. Vi har oss själva att skylla, eftersom vi ofta identifierar dem som i första hand muslimer; kanske vi rentav uppmuntrar dem eller ger dem fördelar om de gör så. I brist på förståelse tror de givetvis att vi tillskriver religionen samma betydelse och auktoritet som den har i Mellanöstern. Att på detta sätt uppmuntra till religiositet, eller vidskepelse som jag som ateist benämner det, känns orimligt. Detta fokus på religion kommer aldrig sluta lyckligt och undergräver den sekulära staten och individens självständighet.

Vi är människor. Lika inför lagen och inför varandra. Vi har ett ansvar att ta hand om varandra och det gemensamma. Är jag ensam eller upplever fler ett obehag av att man uppmuntrar människor att identifiera sig med en religion?

Ännu mer rädd blir jag när man låter religiösa samfund företräda grupper, eller arbeta med det som är det allmännas uppgift, exempelvis skola, vård eller habilitering av kriminella. Här rör vi oss snabbt mot en situation där rätten att vara fri från religion sätts på undantag. Vi gör religion till norm eller en förutsättning för att få stöd eller hjälp.

Jag uppmanar till vaksamhet och menar att vi bör förpassa religion till det privata.

Skilda badtider – helt fel väg att gå

Debatten om könsseparerade badhus är för mig en styggelse. Lika illa som företeelsen i sig. Hur kan man i Sverige, världens mest jämställda land byggt på sekulära principer, ens fundera i de banorna? Hur kan man ge upp utan kamp? Utan att en försöka?

När min syriske kollega och jag började engagera oss i integrationsfrågan kom vi snabbt in på badhusdiskussionen. Vi var rörande överens om att det var en fullständig orimlig anpassning av det svenska samhället. Istället för att debattera började vi ett arbete för att nå ett mål som var både specifikt och mätbart, och enligt honom även fullt realistiskt. Vi bestämde oss för att göra vad vi kunde för att vi i Ystad skulle bada tillsammans.

 Då satt vi i fiket på KFUM i Ystad på en av de första större aktiviteterna vi hade för att föra samman asylsökande och ystadbor. Vi hade ingen plattform för att göra det och ingen plan för vårt badhusprojekt. Några månader senare blev vi anställda av Ystads kommun för att driva integrationen och vi fick en plattform.

Ystad har många och långa stränder. Det i kombination med många asylsökande barn väckte tankarna på en vattensäkerhetsutbildning. Med en teoretisk del och en praktisk; vi såg en uppenbar risk för drunkningstillbud.

I samverkan med Ystads Simsällskap kunde vi i egenskap av tjänstemän på kommunen utforma, finansiera och genomföra en kurs i vattensäkerhet för ca 200 asylsökande. När vi kom till det praktiska momentet på badhuset var det väldigt viktigt för oss att hela familjen var med. Det var vi tydliga med redan när vi tog upp anmälningarna. Vi visste att det fanns ett motstånd och en motvilja. Men ändamålen helgar medlen! Jag drog en linje vid entrén till badhuset. Ingen man som var gift fick passera den utan att frun var med. Det var inte planerat. Men det blev så i stundens ingivelse och vi höll den linjen.

Hur gick det? Det gick bra! Nästan alla badade tillsammans. De som inte badade tillsammans badade inte alls och de vet varför. Stämningen var hög. Alla blev säkrare i vattnet och vi fick en god uppskattning av den faktiska simförmågan. Hur gjorde vi? Den första nyckeln var att vi fokuserade på målet: att bada tillsammans. Detta gjorde att diskussionen kring vad man skulle bada i blev underordnad, så länge det var i material som var avsett för bad. Den andra var att vi fokuserade på säkerheten och framförallt på barnens, vilket gjorde det fullt naturligt att alla skulle delta.

Ibland läser jag artiklar där det står att det är en mänsklig rättighet att få och kunna simma. Jag skulle först och främst säga att det inte är en mänsklig rättighet, och i alla händelser att den är underordnad rätten till jämställdhet och respekt. Det går alltså inte att med rättighetsargument motivera könsseparerade badtider. I så fall är det nästan bättre att vi inte badar alls, varken män eller kvinnor, än att vi inför badhusapartheid.

Det debatteras och argumenteras kring heltäckande badkläder. Det finns en blygsel hos många från mellanöstern. Det är som att backa tiden till hur det var förr. Man skyler sig till och med i omklädningsrummet. Av erfarenhet vet jag dock att man snabbt vänjer sig och det sker en anpassning från båda hållen. Målet måste vara att få kvinnorna till badhuset.

När de kommit dit ska de bli väl bemötta och vilja komma igen.

Det sägs att kvinnor vill slippa män i badhuset, eftersom dessa inte kan visa normalt hyfs. Det är ju inte ett jämställdhetsproblem utan en ren ordningsfråga! Ohyfsade män bör helt enkelt avvisas från badet. Att vara där är ju som jag skrev ovan inte en mänsklig rättighet.

Vi följde upp vattensäkerhetsutbildningen med en simskola, där vi prioriterade intagning av flickor. Att de kan känna glädje i vattnet, få prestera och växa, hoppas vi gör att det även i fortsättningen ska vara självklart att alla oavsett ålder eller kön fortsätter gå till vårt badhus på samma villkor, med samma glädje.

Badhuset har blivit jämställdhetens Colosseum. Det är här vi måste ta striden till sista droppen.

Här vill jag uppmana alla som arbetar på eller som har ett verksamhetsansvar inom branschen att våga uppmuntra kvinnor att komma på samma tider som män. De män som inte kan hantera det åker helt enkelt ut. Så enkelt.

*****

Denna text har i förkortad version publicerats på Expressen debatt och även omnämnt i DNs ledare

Integrerade tankar

IMG_1950Bloggande har landat ner i en årskrönika. Känner mig lite som kungen.

Året började med ett byte av arbetsgivare. Från det stora företaget till det lilla företaget. Bytet kom sig till viss del av att jag behövde den lilla byråns perspektiv i mina tankar kring branschens framtid. Från att arbete med tre chefsled till ett. Från att arbeta med en organisation med 1500 medarbetare till en med 25 varav endast fem på Ystad-kontoret.

Många tankar jag hade har landat in nu. Likheter och olikheter. Gemensamma brister och de olika möjligheterna att tillvarata sina respektive konkurrensfördelar. Jag har ju förmånen att arbeta i en bransch som toppar listan över arbeten som sannolikt försvinner. Då gäller det att inte sitta lugnt i båten.

Läste en intressant bok i början av året Marcus Buckingham ”First, Break all the rules”. Inspirerande tankar om att fokusera på sina styrkor och att utveckla dessa. Ofta spenderar vi ju väldigt tid och energi på områden där vi är svaga eller brister. Eftersom jag älskar tester gjorde jag ett strenghtfinder test. Visade sig att mina fem starkaste teman är.

  • Strategic
  • Achiever
  • Activator
  • Learner
  • Ideation

Vilket inte var rent förvånande. Det är alltså dessa styrkor jag ska förvalta och utveckla och hitta personer i min omgivning som är starka på andra teman för få ihop ett bra team. Det är alltså enligt honom inte lönt för mig att lägga alltför mycket kraft på att utveckla min lyhördhet eller förmåga att läsa av andra.

I och med bytet av arbetsgivare blev det också mer kundnära arbete. Jag älskar det. Dessutom förstår jag vikten av att ha en väldigt god insikt i kundens behov och kontakt med produktionen i företagsutveckling.

Efter säsongen på jobb seglade flyktingfrågan upp i media. Det satte sig i bakhuvudet på mig. Eftersom jag är liberal har jag inte större problem att förhålla mig till invandring. Kommer man hit och drar sitt strå till stacken, eller har ett skyddsbehov ska vi göra vad vi kan. Om det visar sig att man inte drar sitt strå till stacken eller missköter sig kan man dra – skyddsbehov eller ej.

Jag ogillar skarpt allt prat om vi eller dem, jag ogillar skarpt när man tillskriver en individ egenskaper utifrån var han kommer eller vilken religion han har. Jag ogillar skarpt när man reciterar hatsajter och tror att man har en gångbar ståndpunkt. Trycker man bara det minsta på en sd anhängare som kommer ganska snabbt ut brun smörja eller så skvätter det okunskap åt alla håll.

Jag gillar när människor försöker förbättra sitt liv, är öppna till sinnet och omtänksamma. Jag gillar när människor ser sin medmänniska.

Under hösten drogs det till sin spets. Det var i Augusti som jag och dottern var på lekplatsen i skuggan av lyxhotellet. Jag visste att det kommit syrier som fått boende på en turistanläggning en bit bort. Där kom det en syrianska familjen, två dagar i Sverige. Jag ville säga något, byta några ord. Men vad kan man göra. Tunghäfta. Lätt ångest.

Utifrån det mötet med en slarvigt överlämnad muffins och lite mummel växte det fram en stark övertygelse om att jag måste göra allt jag kan för att skapa mötesplatser, med låga hinder där människor kan mötas över kulturgränserna.

Gensvaret har varit överväldigande. Två lekaktiviteter under hösten som lockade mängder med folk. Ett språkvänsprojekt som involverat 200 personer. En kväll på Ystad Teater. Konstruktiva möten. Mängder med nya vänner och bekanta. Insikter som gör detta året till ett av de bästa. Jag har fått spela ut alla de styrkor som är uppradade ovan.

Men när det gäller integration och välkomnandet av alla de människor som kommer att få uppehållstillstånd finns det mycket kvar att göra. Men förutsättningarna finns för att göra detta bra, riktigt bra. 2016 kommer att bli ett mycket händelserikt år.