Medborgaren

Idag var jag på ett torgmöte som arrangerades av en dam som heter Kerstin Bratt. Hon ville belysa frågan om en eventuell etablering av en vindkraftsfabrik i Ystad. Hon efterlyste svar på en mängd frågor. Det gör jag också. Men vi är än så länge i en fas där frågorna av naturliga skäl är fler än svaren. Man kan rentav säga att vi är i en fas då vi samlar på frågor.

För det är nu arbetet med att ta fram svar börjar. I och med onsdagens samrådsmöte som anordnas av EWP kommer vi att få mer information och fakta. Därefter kommer vi att få svar på ännu fler vid miljöprövningen, planprocessen och vid en eventuellt framtida bygglovsansökan. Ärendet kommer dessutom att läggas fram i en mängd politiska församlingar.

På plats fanns även några andra politiker från kd (Strandberg, Lindhe, Evander, Johansson), sd (Paul Svensson)  och socialdemokraterna (Bengt Frostmo). Några politiker valde att göra uttalanden och hålla anföranden. Man kan utan att överdriva säga att talarna inte var positivt inställda till EWP. Paul Svensson, Carl-Axel Johansson och Bengt Frostmo lyfta fram sina farhågor, ibland ansåg de sig också ha svaren. Personligen kände jag inget behov av att ”bekänna färg”. Folkpartiet har inte tagit slutgiltig ställning. Personligen har jag mina betänkligheter, men utgår från att de kommer att besvaras i den process som nu tar sin början. Att spekulera hjälper ingen, men tar väldigt mycket energi. Jag har fått några pikar över det faktum att vi inte har tagit en slutgiltig ställning. Istället kan man ju fråga sig hur någon kunnat ta ställning utan att ens ha ett vettigt beslutsunderlag.

Det som var lite synd var att inte någon av de som verkligen har information kom dit. Samtidigt vet jag att tajmningen var olycklig om bara några dagar har vi flera kort på bordet.

Även om jag måste tillstå att jag inte hyser de varmaste känslor för det som kallas hamnupproret och deras uppskruvade retorik (de har skrikit för högt, för länge, oftast utan att tillföra fakta eller nya grepp) så ser jag en det som en styrka att det finns en samlad och kunnig opinion som kommer att granska de underlag som läggs fram och bevaka beslutsprocessen så att det går rätt till.

För demokrati är beroende av att det finns två sidor, av att åsikter bryts och att argument granskas. Personligen kan jag bara lova att från min kant ta till mig så många argument som möjligt, värdera dem och att göra allt för att de beslutsunderlag som läggs fram är så komplett och korrekt som möjligt. För det är när det ska gå snabbt som risken är att demokratin inte hinns med fullt ut.

En stor eloge till Kerstin Bratt som i egenskap av medborgare tog detta initiativ. Skam på de partier som inte behagade att komma dit. Om så bara för att visa att de respekterar medborgarnas initiativ.

Många frågor om EWP:s etablering – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Goda intentioner eller onda planer

Idag blev det då klart. Andra gången gillt. Kommunledningen har ju redan trumpetat ut att de har ett letter of intent med EWP en gång tidigare. Men idag blev det då underskrivet på riktigt. EWP går ut och och berättar om sina planer och passar då på att berätta att man hittat lösningar som gör att man kommer att stanna vid 25 meters höjd, inte 45 som tidigare sagts. Dessutom berättar man att det kommer att användas teknik som eliminerar de utsläpp av lösningsmedel som man behövt göra i Malmö.

Samtidigt undanröjs en del andra frågetecken. Man lyfter ut EWPs planärende och frikopplar det från flytten av hamnen till yttre bassängen. Dessutom framgår det att EWP kommer att investera i storleksordningen en halv miljard i anläggningen. Det tyder på att man menar allvar och är seriösa. Enligt artikeln verkar Kristina Jönsson skrivit en inblanco check på iordningsställandet av kajer. Frågan är om det stämmer, eller om det är kopplat till ett arrende eller annan hyresintäkt.

Det återstår fortfarande en mängd frågetecken inte minst nivån på den hyra EWP kommer att betala till kommunen. Det återstår också några planfrågor och tillståndsfrågor m.m. Men jag tycker att ärendet tagit ett stort steg framåt. För mycket av den diskussion som förts har först i form av antaganden och spekulationer.

Jag är inte odelat positiv till en fabrik i ett så attraktivt läge. Men eftersom vi inte vet vad de kommer att betala i tomtgäld , eller vilka intäkter det kommer att generera är det fortfarande för tidigt att slutligen sätta ner foten i frågan. Jag ser också precis som många andra att man kan välja att använda marken för annat. Exempelvis bostäder. Jag saknar fortfarande en samhällsekonomisk analys av olika alternativa användningar av området.

Det finns en sak Ystad behöver mer än allt annat för att klara av att hålla den servicenivå som medborgarna förväntar sig – fler invånare. Här har vi flera hundra potentiella ystadbor. De slipper dessutom att pendla till annan ort för att arbeta. Men priset får inte bli för högt. Det är viktigt att man klarar alla miljöprövningar.Dessutom vill man ju ha lite siffror på vad det kommer att kosta och vad det kommer att generera. Det här får inte blir en dålig affär där vi får betalt med vackra ord och löften.

Utbyggnad av bostäder kommer även det att ske. Vi har mer mark i Västra Sjöstaden, Köpingebro och Svarte. I Ystad finns det möjlighet till förtätning och förädling.Ystad kommuns bostadsförsörjning står och faller inte med det område som nu ser ut att gå till EWP.

Nu hoppas jag att det kan bli en konstruktiv diskussion kring fortsättningen, och att kommunledningen lättar på locket och delar med sig av mer information. För detta är av största vikt för alla medborgare och bör skötas på ett så transparent och demokratiskt sätt som det bara går.

 

EWP ett steg närmre flytt – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Nya hamnplaner ska underlätta för företagsflytt – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Utsläpp under gränsvärdena – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

EWP – nej tack! – Tyck till! – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Förtydliga visionerna för hamnen i en fördjupad översiktsplan – Tyck till! – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

 

 

Många bäckar små

I helgen fick jag höra att EWP har valt att gå vidare med etableringsplanerna i Ystad. Eftersom frågan inte ingår i femklöverns samarbete är den i högsta grad levande. Kd är uttalat mot likaså mpS och M är positiva. Så positiva att de tycker att det är bland det  största som har hänt Ystad kan man läsa i Skånskan.

Miljöpartiet intar en något mer konstruktiv attityd än kd och jag ställer upp på ett av deras krav.

Därför vill man att en kommunal- och samhällsekonomisk analys görs, i vilken man väger industriell hamnverksamhet mot bostäder, kontor och annan kommersiell verksamhet.

För det är i denna grundläggande fråga som vi bör börja. Visst är det frestade att kunna locka 300 nya jobb till Ystad på ett bräde. Det blir ju dessutom så uppenbart och mätbart. Det ska ställas mot den mer osynliga tillväxt som sker inom turism och besöksnäring. Här sker tillväxten mer utspritt. Ett jobb här, ett litet företag där. Det blir lite svårare att ta på och visa upp, och inte minst ta creed för.

Men personligen är jag oerhört skeptiskt till hur Ystad Kommun hanterar ärenden kring hamnen. Man klubbade genom planer i rekordfart i och fick bakläxa i regeringsrätten. Redan nu har länsstyrelsen redan invändningar mot de nya planerna, som egentligen bara är de tidigare planerna som har kompletterats i vissa avseenden.

Till detta ska läggas styrningen av Arena bygget, Pelletsfabriken och den misslyckade ombyggnaden av en vågbrytare i samband med ombyggnaden av hamnen där man först lyckades klanta till det så att vågorna i hamnbassängen slog sönder båten Helen. Den lösningen man gjorde sedan har visat sig försämra läget i småbåtshamnen. Trots att det i mina utifrån betraktandes ögon verkar vara så att konsulten gjort dubbelfel så åtnjuter de fortfarande kommunens förtroende.

Jag har inga betänkligheter om att man vill göra det bästa kommunen och ta tillvara på skattepengarnas pengar. Men ibland räcker inte vilja. Det som är betryggande är att det finns krafter som kommer att kämpa emot. Det kommer att ställa krav på en noggrann och saklig hantering av ärendet.

Personligen vill jag dra en parallell till biologin. En sjö som får sitt tillflöde via många många små bäckar är mindre känslig för störningar än den som har sitt tillflöde från en eller ett par källor.